Privacybeleid

privacy policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: MINUS BVBA, met maatschappelijke zetel te Donklaan 255, 9290 Berlare, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0470.267.084 (hierna: “BVBA MINUS”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van MINUS BVBA bevat.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. MINUS BVBA stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is MINUS BVBA. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt

2.1. tijdens een bezoek aan deze Website:

  • IP-adres;
  • naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele bedrijfsnaam en BTW nummer bij registratie op onze Website;
  • via cookies: zie artikel 10;

2.2. bij inschrijving op onze nieuwsbrief:

  • naam, voornaam en e-mailadres;

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

MINUS BVBA zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • IP-adres (zie artikel 2.1): voor het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van MINUS BVBA om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele bedrijfsnaam en BTW nummer, (zie artikel 2.1) bij registratie op onze Website: om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • naam, voornaam en e-mailadres (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.2.): met het oog op het u toezenden van direct marketing (automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten), nieuwsbrieven, of informatie over geplande activiteiten (workshops, kooklessen en andere events) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U verklaart dat alle informatie die u aan MINUS BVBA verstrekt hebt of zult verstrekken waar, correct en niet misleidend is. Indien deze informatie verandert, zult u MINUS BVBA daarover onmiddellijk inlichten.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan MINUS BVBA uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing met betrekking tot MINUS BVBA, haar diensten.

Daarnaast kan MINUS BVBA uw gegevens ook doorgeven aan haar partners, met het oog op direct marketing.

Zie artikel 12 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

3.3. Doorgifte aan derden:

MINUS BVBA zal, uw persoonsgegevens nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de filialen van MINUS BVBA. MINUS BVBA kan ook steeds persoonsgegevens doorgeven aan haar partners die nodig zijn om extra faciliteiten en diensten aan te bieden voor de klant.

MINUS BVBA kan informatie bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om onze bedrijfsfuncties- en diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van webservers, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten.

MINUS BVBA zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat MINUS BVBA uw gegevens aan genoemde derde bekend maakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

MINUS BVBA zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat MINUS BVBA uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. MINUS BVBA zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen MINUS BVBA en U:

  • IP-adres (zie artikel 2.1): voor de duur van uw bezoek aan de Website;
  • naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele bedrijfsnaam en BTW nummer (zie artikel 2.1) voor de duur van de gevraagde levering van diensten;
  • e-mailadres, naam en voornaam (bij inschrijving op de nieuwsbrief) (zie artikel 2.2.): voor de duur van de gevraagde levering van diensten;

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat MINUS BVBA van Uw persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan MINUS BVBA. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken via info@kookatelier-lagom.be.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

Zie artikel 12 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan MINUS BVBA dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. MINUS BVBA heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van MINUS BVBA en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Authenticatiecookies: ‘Remember me’ Identificeren de gebruiker als hij is ingelogd

User input cookies: ‘Lifestyle Identifier’ Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website.

User interface customization-cookies: wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.

Niet-functionele cookies

Trackingcookies: worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.

Social plug-in trackingcookies: worden gebruikt om sociale-mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid een bericht te retweeten.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4. Uw toestemming:

U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij via info@kookatelier-lagom.be of per post naar MINUS BVBA, Donklaan 255, 9290 Berlare, België.

Meer informatie over cookies vindt u hier.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Dendermonde zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en Franse Privacy & Cookie Policy met de Nederlandse, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

Artikel 10 – Ons contacteren

Bedrijven/klanten

Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe MINUS BVBA omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking kunt u ons steeds contacteren via info@kookatelier-lagom.be

Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 6). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, gelieve ons dan te contacteren via info@kookatelier-lagom.be. Om uw privacy te beschermen vragen we hierbij een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.